Coachcontract

                                                   Cros’sing Levenscoaching

                                                                   – Samen op weg

Basis Coachcontract /. werkafspraken ziet er als volgt uit

Gegevens klant:                  

Voorletters en achternaam:   xxx

Roepnaam:                            xxx

Geboortedatum:                     xxx

Adres:                                     xxx

Postcode en woonplaats:       xxx

Telefoon:                                xxx

E-mail:                                    xxx

Gegevens coach: 

Roepnaam en achternaam:   Gerda Sinon- Brander

Adres coachlocatie:               Wagnerstraat 28

Postcode en woonplaats:      5102BG Dongen

Telefoon:                                0619576644

E-mail:                                    sinonbrander@gmail.com

Gelijkwaardige werkrelatie

U hebt ervoor gekozen om een coaching traject aan te gaan met ondergetekende. Het werken aan de realisatie van, de door u of gezamenlijk gekozen coaching doelen, is een creatief en motiverend proces dat energie van u vraagt, maar u ook veel oplevert. Voor het bereiken van uw doelen hebt u met uw coach een traject afgesproken. De doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Voordat we met de uitvoering van dit traject van start gaan, spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Respect & Gelijkwaardigheid

De coach behandelt de klant met respect, integriteit en vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat een coach onpartijdig is, niet discrimineert en niemand uitsluit op gronden van geslacht, ras, geaardheid of op andere gronden. Een coach is het instrument waardoor mensen zichzelf kunnen ontmoeten en hun pad kunnen vinden. Zij begeleidt mensen vanuit de visie dat ieder mens zijn eigen pad heeft en zelf weet wat goed voor hem is. De coach draagt door het bevorderen van bewustzijn bij aan een leefbare wereld voor mens, dier en milieu.

© 2020Gerda Sinon-Brander Lifecoach

Privacy 

De coach verplicht zich ten allen tijde vertrouwelijk om te gaan met informatie van de klant die voor, tijdens en na het coaching traject aan de coach wordt toevertrouwd. Informatie wordt alleen aan anderen gegeven indien de klant daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Van uw coach kunt u verwachten:

 • Deskundige begeleiding en ondersteuning;
 • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;
 • Doelgerichtheid.
 • Dat de coach e/o de klant de vrijheid heeft om het contract eenzijdig of in gezamenlijke overeenstemming te ontbinden.

Dit in geval de problematiek die zich openbaart te zwaar blijkt te zijn voor de hulp die de coach de klant kan bieden.

En ook als blijkt dat de coach toch niet de aangewezen persoon blijkt te zijn om de klant te helpen.

De coach verwacht van u:

 • Een actieve en open houding;
 • Verantwoordelijkheid; 

De klant is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en uiteindelijk voor het bereiken van zijn doelen.

Coaching is een persoonlijk proces

 • Leg een werkmap of -schrift aan, waarin u alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en zeker na de gesprekken met uw coach aantekeningen. Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden u wellicht vragen gesteld waar u niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat u er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door, na het gesprek, een gespreksverslag te maken, houdt u voor uzelf vast wat voor u belangrijk is en kunt u de rode draad in uw proces ontdekken en vasthouden.
 • Doe eventuele ‘huiswerk’-opdrachten en maak aantekeningen van uw ervaringen.
 • Noteer en bewaar alles wat voor u van belang is in uw werkmap: de inhoud en resultaten van de gesprekken met uw coach en de daar gemaakte afspraken; de door u gemaakte opdrachten; de ontwikkelingen die u doormaakt en de inzichten die u verkrijgt.

Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling; u geeft zelf vorm en inhoud aan uw ontwikkelingsproces en daarmee aan uw eigen leven!

© 2020Gerda Sinon-Brander Lifecoach

Evaluaties

 • Tussenevaluatie(s) vinden plaats tijdens het coaching traject eventueel door middel van het invullen van een evaluatieformulier door klant en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coaching traject bij te sturen.
 • Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coaching traject eventueel door middel van het invullen van een eindevaluatieformulier en bespreking daarvan met de coach.

Praktische zaken

 • Aanvang coaching: 

Het eerste gesprek vindt plaats op … 2020 om … uur.

 • Duur, tijd en plaats van de sessies: 

Een coaching gesprek duurt 1 à 1.5 uur 

We hebben een coaching traject afgesproken van voorlopig … sessies.

Afspraken nakomen

Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Bericht u de coach binnen de 24 uur, dan moet u het honorarium voor de gemiste sessie betalen.

Honorarium: 

Het honorarium bedraagt € 90,00 per sessie.

Wijze van betalen: Aan het eind van de maand krijgt u de factuur per e-mail toegestuurd.

Die binnen 5 werkdagen betaald moet zijn.

Datum:

Handtekening cliënt:

Handtekening coach:

Het boven beschreven basiscontract is een basis, elk afgesloten contract wordt gevormd naar de behoefte en de nood van de klant.

Er wordt tijdens het intakegesprek gekeken naar wat heeft hij/zij nodig en waar kan de coach in meelopen en voor hem/haar betekenen.

Zo zal dus elk contract een persoonlijk uniek document worden, afgestemd op de klant en de werkrelatie tussen klant en coach.

© 2020Gerda Sinon-Brander Lifecoach

%d bloggers liken dit: